Monthly themes are set each month in our photography Facebook group.

Monthly themeOnline magazine

Minimalism Monthly Theme – January 2023

The selected photos are from our Facebook group and are by the following authors: Bozhidar Genkov, Boris Yanev, Villy Goutova, Violeta Chalakova, Vladimir Spassov, Dimitar Antonov, Elitza Velkova, Emanuil Treyman, Iliyan Milushev, Kiril Mladenov, Krasimira Pastirova, Maya Doichinova, Nina Staykova, Polya Dimitrova, Stanislav Sivev, Tsvetelina Stoyanova, Yuliya DimovaYanko Dzhemerenov, Emmanuel Roufast, Petra Marino

Разгледай