ЗАНАЯТИТЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ! ШАПКИ ДОЛУ!

Фотографски конкурс

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

(регламентът в PDF формат)

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ФОТО КОНКУРС „ЗАНАЯТИТЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ! ШАПКИ ДОЛУ!“

 

1.1. Фото конкурсът „Занаятите не се предават! Шапки долу!“, наричан по-нататък Конкурсът, се инициира по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ с водеща организация Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ № 15.

1.2. Конкурсът се организира от Фотографска Академия и Photoworld, София, ул. „Сан Стефано“ № 14Б, наричани по-нататък Организатор.

1.3. Конкурсът се провежда на сайта photoworld.bg, който се поддържа и управлява от Организатора.

 

ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА  ФОТО КОНКУРСА „ЗАНАЯТИТЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ! ШАПКИ ДОЛУ!“

 

2.1. Конкурсът има за цел да покаже най-добрите истории за българските занаяти. Всяка снимка, която изпратите, трябва да е съпътствана и от текст, не по дълъг от 750 знака, който разказва историята на представения занаят и/или човекът, който го практикува.

2.2. Всеки участник може да изпрати до 5 снимки и текстове, описващи съответните снимки.

2.3. Всички снимки и текстове се предават за участие чрез попълването на регистрационна форма на адрес: https://photoworld.bg/konkurs.

 

ЧАСТ 3. ПРАВИЛА

 

3.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Конкурса.

3.2. Правилата на Конкурса се публикуват на двата сайта nasledstvo.bg и  photoworld.bg за целия период на Конкурса.

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва правилата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на двата сайта nasledstvo.bg и photoworld.bg.

3.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с настоящите правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Конкурса.

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

4.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. В Конкурса имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на дванадесетте партньора по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Фотографска Академия и Photoworld, както и членове на семействата на всички посочени.

 

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

 

6.1. Конкурсът стартира на 03.07.2021 г. и продължава до 30.09.2021 г. включително.

6.2. Жури ще избере четирима финалисти.

6.3. В периода от 10.10.2021 г. до 15.10.2021 г. ще бъдат обявени победителите на първо, второ и трето място, както и специалната награда.

 

ЧАСТ 7. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТО КОНКУРС „ЗАНАЯТИТЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ! ШАПКИ ДОЛУ!“

 

7.1.  В конкурса може да се участва с всякакви снимки, независимо дали те са заснети с фотоапарат, телефон или с филмова технология, стига да се спазят изискванията за размера на изпращаните файлове, описани по-долу. Приемат се и стари снимки.

7.2. Изисквания към файловете

Файловете се приемат в дигитален формат в JPG компресия. Препоръчителният размер за късата страна на файла е 2160 px. без рамки, подписи или водни знаци.

7.3. Права върху снимките

С участието си в конкурса авторите заявяват, че притежават авторските права върху изображенията, които изпращат.

 

ЧАСТ 8. НАГРАДИ ВЪВ ФОТО КОНКУРС „ЗАНАЯТИТЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ! ШАПКИ ДОЛУ!“

 

8.1. Първата награда се присъжда на финалиста, за който журито е гласувало с най-много гласове, която е следната:

 • фотоапарат Kodak EasyShare z 981.

Наградите за другите двама финалисти, които са на второ и трето място според гласуването на журито, са:

 • Втора награда – копиране на 10 снимки във формат 30/40.
 • Трета награда – копиране на 10 снимки във формат 20/30.
 • Специалната награда, която е годишна карта за безплатно посещение на Регионален етнографски музей на открито „Етър“,  се присъжда на финалиста, който е класиран от журито на първо място за интересен разказ за снимка.

 

8.2. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие според Част 4 и Част 5 от настоящите правила.

8.3. Победителите ще бъдат уведомени на сайтовете naslestvo.bg и photoworld.bg до 72 часа след приключване на гласуването от страна на журито. Финалистите ще бъдат информирани чрез съобщение на посочената от тях електронна поща в регистрационната форма, подадена за участие в Конкурса.

8.4. За да получи наградата си, всеки победител трябва да се пише на електронна поща project@nasledstvo.bg и да предостави свои контакти за обратна връзка – три имена и телефонен номер. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на пет дни след уведомяване за спечелването на наградата, ще бъде определен друг победител.

8.5. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация. Всички предоставени от победителя данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Конкурса и след предоставянето на наградата ще бъдат надлежно изтрити при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

8.6. Всеки победител е длъжен да си сътрудничи с Инициатора и Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за реализирането на наградата, това се считат за обстоятелство, за което Инициаторът и Организаторът не носят отговорност.

8.7. До връчването на наградите Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не спазва гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА.

 

9.1. Организаторът на Конкурса не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за достъп до интернет на участник в Конкурса, натрупани вследствие на действия, свързани с Конкурса.

9.3. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на снимки за Конкурса. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на материали по предвидения в настоящите Общи условия начин.

9.4. Авторските права върху снимките остават изцяло за авторите. Всички участници в Конкурса се съгласяват инициаторите и организаторите му, а именно проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, СУ „Св. Климент Охридски“, Фотографска Академия и Photoworld, да използват снимките за популяризиране на Конкурса по техните канали в интернет и социалните мрежи, както и за публикации, свързани с инициативата по други канали. Селекция от снимките ще бъде представена и като изложба в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ в София. Снимките не могат да бъдат използвани за други цели без допълнително съгласие от техните автори.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

 

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

10.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви снимки и информация, които са:

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна
 • представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко или косвено, цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

 

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

 

Спорове между Организатора на Конкурса и участници в същия се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

12.1. С участието в Конкурса участниците разбират, че настоящите правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Конкурса. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Конкурса, като заяви изрично аргументираното си желание за това, с което прекратява договора между него/нея и Организатора.

 

Форма за регистрация за участие в конкурса

Моля попълнете формата, за да се включите в конкурса.


Качете вашите снимки и текстове

Всеки участник има правото да качи до 5 снимки. Към всяка снимка трябва да има текст, който описва занаята, който е заснет или история на човека, който го практикува.